PRIVACY STATEMENT  L.A. Schuurs Datum: 01-09-2018

L.A. Schuurs, psychiater gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30155786, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe L.A. Schuurs met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie L.A. Schuurs persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de praktijk van L.A. Schuurs;
 • bezoekers van de website www.praktijkschuurs.nl;
 • alle overige personen die met L.A. Schuurs contact opnemen of van wie hij persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerking van persoonsgegevens

L.A. Schuurs verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • Doeleinden verwerking

L.A. Schuurs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • Rechtsgrond

L.A. Schuurs verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 • Verwerkers

L.A. Schuurs kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van hem persoonsgegevens verwerken. L.A. Schuurs sluit met verwerkers       een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 • Persoonsgegevens delen met derden

L.A. Schuurs deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. L.A. Schuurs deelt geen  persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 • Doorgifte buiten de EER

L.A. Schuurs geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt hij ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt   als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 • Bewaren van gegevens

L.A. Schuurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is; hij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • Wijzigingen privacy statement

L.A. Schuurs kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van zijn praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 • Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht L.A. Schuurs te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u met hem contact opnemen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de praktijk van L.A. Schuurs, postadres Prins Hendriklaan 94, 3584Es Utrecht

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop L.A. Schuurs persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met L.A. Schuurs. Een klacht tracht hij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).